Universal Energy Institute

Tiềm năng vô tận là gì?

Đó   là   những   khả   năng,   năng   lực   trong   mỗi   một   cá   nhân   thực   thể   đã   tồn   tại   sẵn   một   cách   không   giới hạn. Song   vì   nhiều   nguyên   nhân   lý   do   con   người   có   thể   bị   che   khuất,   chìm   đắm   hoặc   lãng   quên.   Do   đó chúng   tôi   đã   nghiên   cứu   về   hành   trình   gợi   nhớ,   khôi   phục   và   phát   triển   các   năng   lực   hữu   ích   này nhằm giúp cho cơ thể và tinh thần của chúng ta được mạnh mẽ lên mỗi ngày. Cũng   xuất   phát   từ   cuộc   sống   với   các   yêu   cầu   thay   đổi   không   ngừng   trên   mọi   lĩnh   vực.   Lĩnh   vực   nào cũng   đòi   hỏi   con   người   phải   có   khả   năng   sáng   tạo,   học   hỏi   và   tiến   bộ   ngay   cả   việc   chúng   ta   tiếp nhận   năng   lượng   từ   thức   ăn   đồ   uống   hàng   ngày   cũng   cần   có   chọn   lọc   và   thay   đổi   vì   bản   tính   của việc thích sự khác biệt và cái mới của mỗi người trong chúng ta. Hơn   nữa   trong   cuộc   sống   hiện   đại   ngày   nay   loài   người   như   bị   phân   ra   nhiều   nguồn   công   việc   khác nhau   đòi   hỏi   một   năng   lực   biến   hoá   các   kỹ   năng   mới   và   khả   năng   cập   nhật.   Tất   cả   những   khả   năng này   thực   sự   đã   hội   tụ   trong   chúng   ta   song   bản   thân   chúng   ta   không   có   đủ   năng   lực   để   tìm   về   với nó. Sau   một   quá   trình   vừa   học   hỏi   vừa   ứng   dụng   30   năm,   các   thành   công   của   chúng   tôi   áp   dụng   cho người   thân,   gia   đình   và   học   viên   khắp   nơi   trên   thế   giới   chúng   tôi   đã   thu   nạp   được   đầy   đủ   năng   lực để   trợ   giúp   người   khác   kích   hoạt   được   hệ   thống   tâm   điểm   trong   tiềm   năng   vô   tận   trong   mỗi   người. Để   có   thể   bắt   đầu   học   và   sử   dụng   các   tiềm   năng   này   trước   hết   cơ   thể   cần   được   giải   phóng   đau bệnh,   sầu   muộn,   lo   lắng,   ưu   tư   ….và……..Muốn   giải   phóng   được   những   dạng   sóng   tạm   gọi   là   u   tối này chúng ta cần tự biết cách cân bằng cơ thể hay tự biết cách trị liệu cơ bản.
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland