Universal Energy Institute Accepted by the Faculty of Medical Studies MEDICINA ALTERNATIVA INSTITUTE Affiliated to The Open International University for Complementary Medicines
© Universal Energy Institute Berlin Deutschland

Các lớp tiềm năng vô tận

Đây là chương trình đổi mới với nhiều tiềm năng, khả năng hơn và có hiệu quả nhanh, mạnh. Các khóa học tiếp theo bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Việt. Xin vui lòng liên hệ với Đại diện Châu Âu của chúng tôi Thành Winter-Luong để đăng ký. Chú ý trả tiền trước khi vào lớp học!
Các lớp cơ bản
Trung cấp
Cao cấp
Cơ bản 1 - Level 1
Trung cấp 1 - Level 6
Cao cấp 1 - Level 11
Cơ bản 2 - Level 2
Trung cấp 2 - Level 7
Cao cấp 2 - Level 12
Cơ bản 3 - Level 3
Trung cấp 3 - Level 8
Cao cấp 3 - Level 13
Cơ bản 4 - Level 4
Trung cấp 4 - Level 9
Cao cấp 4 - Level 14
Cơ bản 5 - Level 5
Trung cấp 5 - Level 10
Cao cấp 5 - Level 15
Cao cấp 6 - Level 16